Categorieen
Informatie
Algemene- en leveringsvoorwaarden
Algemene- en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN         
         
Van EBRU ALKMAAR gevestigd en kantoor houdende te Alkmaar, Strooijonkerstraat 6d.         
         
1. Algemeen         
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, orderbevestigingen, verkopen, leveringen, uitvoeringen en alle overige met ons gesloten overeenkomsten. Afwijkingen hierop dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te zijn overeengekomen. Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde goederen aanvaardt de opdrachtgever/afnemer deze voorwaarden.         
         
2. Aanbiedingen         
Al onze aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend.         
         
3. Aansprakelijkheid         
A. Hoewel wij naar beste weten onze adviezen en goederen en de uit te voeren werken verstrekken, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door of bij danwel tengevolge van gebruik, welk ook, van het product door de opdrachtgever/afnemer.         
         
B. Wij erkennen geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens, enz., welke ons door of namens de opdrachtgevers/afnemers (ter uitvoering van de met ons gesloten overeenkomst) zijn verstrekt. Wij zijn niet verplicht de van de opdrachtgever/afnemer of via hem van derde ontvangen gegevens of stukken te toetsen. Wij mogen op de juistheid hiervan afgaan. Onze opdrachtgever/afnemer zal ons te dezen aanzien vrijwaren in alle opzichten voor eventuele, uit bedoelde onjuistheden, voortvloeiende aanspraken van derde.         
         
4. Levering  
       
Levering geschiedt uitsluitend franco huis binnen Nederland vanaf een opdracht met een waarde hoger dan vermeld op onze website, exclusief BTW. Opdrachten met een waarde onder dit franco bedrag exclusief BTW worden belast met orderkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De afgifte van onze producten geschiedt ter plaatse waar het transportmiddel kan komen.         
         
5. Prijs         
Indien zich na aanvaarding van een order omstandigheden voordoen die een wijziging van de prijs van de te leveren zaken voor ons noodzakelijk maken hebben wij het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen, alsdan zal de opdrachtgever/ afnemer gerechtigd zijn binnen veertien dagen nadat hij kennis heeft gekregen van de wijziging, danwel redelijkerwijs kennis had kunnen verkrijgen, de overeenkomst te ontbinden.         
         
6. Levertijd 
        
Alle levertijden worden door ons naar beste weten en kunnen, doch geheel vrijblijvend opgegeven. De levertijd vermeld in een eventuele orderbevestiging danwel mondeling of telefonisch gegeven, wordt door ons zo juist mogelijk bepaald. Wegens overschrijding van de levertijd zijn wij nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.         
         
7. Deelleveringen         
Wanneer de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere aflevering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd met alle rechtsgevolgen van dien.         
         
8. Overmacht         
Gevallen van overmacht zoals storingen in het bedrijf en/of bij de aflevering, danwel bij onze leveranciers en verder in elke transportbelemmering of vertraging, voorts het niet leveren van goederen door onze leveranciers, stakingen en uitsluitingen, in- en uitvoerverboden of beperkingen, brand, ongevallen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, nutbepalingen of bepalingen van enige overheid, beslagleggingen van welke aard dan ook alsmede alle andere omstandigheden onverschillig of deze ten tijde van het aangaan van de overeenkomst waren te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen danwel de uitvoering der overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen danwel de uitvoering der overeenkomst aanzienlijk moeilijker maken dan voorzien, geven ons het recht de levering geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren.         
         
9. Calamiteiten/ ontbinding         
Ingeval de wederpartij:         
– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,         
– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,       
– enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,         
– nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan te betalen ,daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.         
– ons kenbaar maakt tot verkoop over te willen gaan van het object waarin of waaraan wij onze werkzaamheden (moeten) hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van één der opgelegde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.         
         
10. Reclames         
Reclames over eventuele onjuiste leveringen, over de kwaliteit van de geleverde goederen, over de uitvoering van verrichte werken alsmede reclamaties over de factuur moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen/voltooiing der werken bij aangetekend schrijven aan ons worden gemeld met nauwkeurige van opgaaf van reden. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever/afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Latere reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen. Indien en voorzover een reclame door ons wordt geaccepteerd, zullen wij de keuze hebben om alsnog te leveren danwel te vervangen hetzij geheel van de levering af te zien. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden. De koper zal nimmer enig recht op vergoeding kunnen laten gelden voor schade, welke door hem of derden is of zou kunnen worden geleden.         
         
11. Garantie         
Ten aanzien van het verlenen van eventuele garanties op door ons te leveren artikelen, wordt uitdrukkelijk voorbehouden dat geen verdere garanties worden verstrekt voor artikelen die niet door ons zijn vervaardigd dan door de werkelijke vervaardiger van deze artikelen worden afgegeven.         
         
12. Betaling         
Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden of, mits schriftelijk overeengekomen, middels storting of overmaking op een door ons aangegeven bankrekening binnen de afgesproken termijn. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Wanneer de opdrachtgever/afnemer in gebreke blijft de koopprijs/prijs voor de te leveren werkzaamheden/ goederen op de vervaldatum te betalen, zijn wij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is gerechtigd een rentevergoeding te verlangen van 1% per maand over het openstaand bedrag vanaf de dag na verloop van de betalingstermijn. Bovendien komt ten laste van de opdrachtgever/afnemer alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de inning van onze vordering. Deze kosten zijn onder andere aanmanings-, protest- en wisselkosten, alsmede de kosten van rechtskundige bijstand in verband met de invordering, ook in geval de kennisneming der vordering tot de compensatie van de kantonrechter behoort. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 23,- exclusief omzetbelasting. Wij behoeven overigens niet aan te tonen dat de incassokosten werkelijk zijn gemaakt. Indien wij genoodzaakt zijn het faillissement van onze opdrachtgever/afnemer aan te vragen, is deze naast het aan ons verschuldigde, de daarop drukkende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede de rente, eveneens de kosten van de faillissements-aanvrage verschuldigd berekend naar het gebruikelijk tarief.         
         
13. Overeenkomst         
A. Voorwaarde tot het aangaan van een overeenkomst met een opdrachtgever/afnemer is voor ons de kredietwaardigheid van onze opdracht-gever/afnemer. Zo ons op welke wijze dan ook omstandigheden bekend worden die twijfel wekken aan de kredietwaardigheid van een opdrachtgever/afnemer, hebben wij het recht direct onze leveringen en/of werkzaamheden te staken danwel zekerheidstellingen voor betaling te vorderen.         
B. Ingeval de opdrachtgever/afnemer op enigerlei wijze tegenover ons in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever/ afnemer, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan ons verschuldigd is, dadelijk ten volle opeisbaar. Wij hebben dan het recht nog niet betaalde goederen terug te vorderen en terug te halen onverminderd ons recht uit wanprestatie van de opdrachtgever/ afnemer voortvloeide.         
C. De opdrachtgever/afnemer zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet tijdige voldoening, zonder dat het nodig zal zijn door een bevel, exploit of soortgelijke akte in gebreke te stellen.         
         
14. Eigendomsvoorbehoud         
A. Alle door ons geleverde goederen, ongeacht de vervanging, het verloop der voorraden en het doen van betalingen en deelbetalingen blijven ons eigendom totdat de gehele koopprijs is voldaan.         
B. De opdrachtgever/afnemer is gerechtigd om de door ons geleverde goederen op normale wijze door te verkopen of te verwerken, doch zolang van enige goederenleverantie de betaling nog niet volledig heeft plaatsgehad, is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen aan derde te verpanden of als zekerheid aan derde te doen dienen of onder welke titel dan ook aan derde tot zekerheid over te dragen.         
C. De opdrachtgever/afnemer, die met betaling in gebreke is, is gehouden de nog niet verkochte goederen op eerste aanmaning aan ons terug te geven.         
         
15. Toepasselijk recht en jurisdictie         
A. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.         
B. Alle geschillen welke tussen ons en onze opdrachtgevers/afnemers met betrekking tot deze voorwaarden en/of de aangegane overeenkomst zullen of kunnen opkomen, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Alkmaar. Wij behouden ons echter uitdrukkelijk voor om in zulk een geval de procedure terzake aanhangig te maken voor de bevoegd rechter van de woonplaats van de opdrachtgever/afnemer.         
         
Ebru Alkmaar          
Strooijonkerstraat 6d         
1812 PK Alkmaar         
Tel: 072-5627522        
Fax: 072-5627544

Ga verder
Bestsellers
1 - ACTIE: Duracell Basic 8pak AA
2 - Lampionstokje electrisch
3 - Varta knoopcel lithium CR2032
4 - ACTIE: Duracell Basic 8pak AAA
5 - Face Shield / Gezichtsmasker met bril
Snel zoeken
trefwoord:


art nr:


Geavanceerd zoeken
Openingstijden:

Ma t/m vr 09:00 - 17:00